Zásady ochrany osobních údajů


Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti Interperio s.r.o.


Kdo Vaše údaje zpracovává

Vaše údaje bude zpracovávat společnost Interperio, s.r.o., IČO: 14247585, sp. zn. C 88240 vedená u Krajského soudu v Ostravě, se sídlem Fügnerova 901/13, Valašské Meziříčí, 757 01.

Proč Vaše údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě zákonného titulu, kterým je pořádání přednášek se zaměřením na zubní lékařskou tématiku. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely výkonu právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících činnost společnosti a oprávněného zájmu společnosti.

Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme Vaše kontaktní a identifikační údaje (u fyzických osob včetně data narození), tj. jméno, příjmení, akademický titul, email a telefonní kontakt, dále fakturační údaje, tj. název firmy, adresa, IČO, DIČ, atd.

K čemu budeme údaje využívat

Vaše údaje budeme používat výlučně pro výkon činnosti společnosti, zejména k řádnému plnění všech zákonných povinností a oprávněnému zájmu správce, a to zejména k zajišťování přednášek a vyplnění certifikátu o absolvování školení. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Vaše práva

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo dle povahy zpracování:

  • požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné zpracování; přístup k osobním údajům si můžeme účtovat náhradu odpovídající našim nákladů,

  • požadovat opravu či doplnění nepřesných osobních údajů nebo jejich likvidaci,

  • vznést proti zpracování námitku a žádat nápravu závadného stavu,

  • podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

  • bezplatný přístup, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená,

  • přenos, výmaz a omezení zpracování.

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění právní povinnosti a oprávněnému zájmu správce, mohou být některé způsoby uplatnění Vašich práv dle uvedeného seznamu vyloučeny s ohledem na povahu zpracování.

Ohledně uplatnění svých práv můžete kontaktovat správce: Radana Holcová na email holcova@interperio.com

Další informace o zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu existence společnosti a po jeho skončení je budeme archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zpravidla po dobu 10 let. Vaše údaje jsou zabezpečeny v PC a v případě analogových dokumentů využíváme bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu osobních údajů na nejvyšší možné úrovni před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, pozměňováním, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovaných osobních údajů nebo neoprávněný přístup k nim. Zaměstnanci a osoby, kteří s osobními údaji pracují v rámci svých pracovních či smluvně daných povinností, jsou vázány mlčenlivostí danou legislativou nebo smluvním vztahem. Mlčenlivost trvá i po skončení jejich pracovního či smluvního vztahu k naší společnosti.

Nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Valašské Meziříčí dne 11. 2. 2022

 

Soubory cookies

Používáme pouze 1 soubor cookie, a to k zobrazení cookies lišty na našem webu, abychom splňovali GDPR.